Obszary niewiedzy. Lewicowa krytyka literacka

Call for Issues

[For English scroll down]

Redakcja „Praktyki Teoretycznej” zaprasza do zgłaszania propozycji numerów tematycznych. Powinny one wpisywać się w zakres zainteresowań redakcji, to znaczy dotyczyć wybranych aspektów z szeroko rozumianych krytycznych nauk społecznych i humanistyki, w szczególności inspirowanych marksizmem. Mile widziane będą zwłaszcza propozycje, oscylujące tematycznie wokół regionu Europy środkowej i wschodniej.

Numer tematyczny powinien zawierać artykuł wstępny oraz blok co najmniej czterech spójnych tematycznie artykułów naukowych, przygotowanych wedle wytycznych edytorskich „Praktyki Teoretycznej”. Redakcja zachęca również do wzbogacenia części naukowej alternatywnymi formami, takimi jak ankiety, wywiady, artykuły recenzyjne i fora recenzyjne, tłumaczenia, ilustracje czy inne, niestandardowe formy przekazywania wiedzy.

Propozycje numerów tematycznych prosimy nadsyłać na adres: praktyka.teoretyczna@gmail.com

Zgłoszenia powinny zawierać:

  • proponowany tytuł numeru;
  • imiona, nazwiska, krótkie biogramy i afiliacje zgłaszających;
  • proponowane call for papers (w języku polskim i / lub angielskim) – ok. 5 tys. znaków ze spacjami, lista 5-10 zagadnień szczegółowych, opcjonalnie lista kluczowych pozycji bibliograficznych;
  • opcjonalnie: informacja o możliwości dofinansowania numeru ze środków zewnętrznych;
  • opcjonalnie: informacja o sposobie pozyskania tekstów i zaproszenia autorek (np. konferencja, warsztat, seminarium).

Nabór zgłoszeń na numery tematyczne ma charakter ciągły. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na zgłoszenie, redakcja poinformuje o możliwym terminie wydania numeru (poza wyjątkami, nie krótszym niż dwa lata od momentu przesłania propozycji).

Zespół „Praktyki Teoretycznej” wspierać będzie proces redakcyjny i wydawniczy za pośrednictwem redaktora technicznego.Call for Issues - English version

The editorial board of "Praktyka Teoretyczna" invites proposals for thematic issues. These should align with the scope of our journal, meaning they should focus on selected aspects of broadly understood critical social sciences and humanities, particularly those inspired by Marxism. Proposals, especially those revolving thematically around the Central and Eastern Europe, are highly welcomed.

A thematic issue should include an introductory article and at least four thematically coherent scholarly articles, prepared in accordance with the guidelines of "Praktyka Teoretyczna." The editorial team also encourages enriching the scholarly section with alternative forms such as surveys, interviews, review articles, review forums, translations, illustrations, or other unconventional modes of knowledge transmission.

Proposals for thematic issues should be sent to: praktyka.teoretyczna@gmail.com.

Submissions should include:

  • Proposed title of the issue.
  • Names, surnames, short biographies, and affiliations of the proposers.
  • Proposed call for papers (in Polish and/or English) – approximately 1,000 words, a list of 5-10 specific issues, optionally a list of key bibliographic references.
  • Optionally: information about the possibility of funding the issue from external sources.
  • Optionally: information on how to obtain texts and invite authors (e.g., conference panel, workshop, seminar).

The call for issues is continuous, there is no specific deadline for proposals. In the case of a positive response to a proposal, the editorial team will inform about the possible issue release date (usually not less than two years from the proposal submission, except for exceptional cases).

The "Praktyka Teoretyczna" team will support the editorial and publishing process through a technical editor.